فوتبال جهان

پوشش اخبار و وقایع فوتبال ایران و جهان

فوتبال جهان

پوشش اخبار و وقایع فوتبال ایران و جهان

لیگ برتر ایران (1396/1397)

هفته شانزدهم

جمعه 1 دی 1396

پدیده مشهد پدیده 1 - 1 پیکانپیکان

ذوب آهن اصفهان ذوب آهن 0 - 0 سیاه جامگان سیاه جامگان مشهد

سپیدرود سپیدرود 3 - 1 نفت تهران نفت تهران

سایپا تهرانسایپا 1 - 1 سپاهان سپاهان اصفهان

یکشنبه 3 دی 1396

فولاد خوزستان فولاد 1 - 1 پرسپولیسپرسپولیس

تراکتورسازی تراکتورسازی 3 - 0  استقلال خوزستاناستقلال خوزستان

استقلال تهران استقلال 4 - 0 صنعت نفت آبادان نفت آبادان
پارس جنوبی پارس جنوبی جم 0 - 2 گسترش فولاد گسترش فولاد تبریز


هفته پانزدهم

سه شنبه 14 آذر 1396

استقلال خوزستان استقلال خوزستان 0 - 1 صنعت نفت آبادان نفت آبادان

سایپا تهرانسایپا 1 - 0 پیکانپیکان

پارس جنوبی پارس جنوبی جم 1 - 0 سیاه جامگان سیاه جامگان مشهد

چهارشنبه 15 آذر 1396

تراکتورسازی تراکتورسازی 1 - 1 فولاد فولاد خوزستان

پدیده مشهد پدیده 0 - 2 گسترش فولاد گسترش فولاد تبریز

سپیدرود سپیدرود 0 - 1 پرسپولیسپرسپولیس

ذوب آهن اصفهان ذوب آهن 2 - 0 نفت تهراننفت تهران

استقلال تهران استقلال 3 - 0 سپاهان سپاهان اصفهان


هفته چهاردهم

پنجشنبه 9 آذر 1396

گسترش فولاد تبریزگسترش فولاد 3 - 1 سایپا سایپا تهران

پیکانپیکان 0 - 0 استقلالاستقلال تهران

فولاد خوزستان فولاد 2 - 1 سپیدرود سپیدرود

سپاهان اصفهان سپاهان 1 - 1 استقلال خوزستاناستقلال خوزستان

جمعه 10 آذر 1396

سیاه جامگان مشهد سیاه جامگان 0 - 2 پدیدهپدیده مشهد

پرسپولیسپرسپولیس 4 - 0 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان

نفت تهران نفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم پارس جنوبی

نفت آبادانصنعت نفت آبادان 1 - 1 تراکتورسازیتراکتورسازی


هفته سیزدهم

جمعه 3 آذر 1396

پدیده مشهد پدیده 3 - 1 نفت تهراننفت تهران

نفت آبادانصنعت نفت آبادان 3 - 2 سپاهان سپاهان اصفهان

استقلال خوزستان استقلال خوزستان 1 - 0 پیکانپیکان

شنبه 4 آذر 1396

تراکتورسازیتراکتورسازی 2 - 1 سپیدرود سپیدرود

ذوب آهن اصفهان ذوب آهن 0 - 1 فولاد فولاد خوزستان

پارس جنوبی پارس جنوبی جم 0 - 1 پرسپولیسپرسپولیس

سایپا تهرانسایپا 1 - 0 سیاه جامگان سیاه جامگان مشهد

استقلال تهران استقلال 2 - 0 گسترش فولاد گسترش فولاد تبریز


هفته دوازدهم

چهارشنبه 24 آبان 1396

گسترش فولاد تبریزگسترش فولاد 2 - 1 استقلال خوزستاناستقلال خوزستان

پیکانپیکان 1 - 1 صنعت نفت آبادان نفت آبادان

دوشنبه 29 آبان 1396

سپیدرود سپیدرود 1 - 2 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان

سپاهان اصفهان سپاهان 3 - 0 تراکتورسازیتراکتورسازی

سیاه جامگان مشهد سیاه جامگان 0 - 0 استقلالاستقلال تهران

نفت تهران نفت تهران 0 - 1 سایپا سایپا تهران

فولاد خوزستان فولاد 1 - 0 پارس جنوبی جم پارس جنوبی

پرسپولیسپرسپولیس 0 - 0 پدیدهپدیده مشهد


هفته یازدهم

سه شنبه 9 آبان 1396

پدیده مشهد پدیده 2 - 2 فولاد فولاد خوزستان

سایپا تهرانسایپا 0 - 2 پرسپولیسپرسپولیس

تراکتورسازیتراکتورسازی 0 - 0 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان

سپاهان اصفهان سپاهان 0 - 1 پیکانپیکان

استقلال تهران استقلال 2 - 0 نفت تهراننفت تهران

پنجشنبه 11 آبان 1396

پارس جنوبی پارس جنوبی جم 3 - 1 سپیدرودسپیدرود

استقلال خوزستان استقلال خوزستان 2 - 1 سیاه جامگان سیاه جامگان مشهد

جمعه 12 آبان 1396

نفت آبادانصنعت نفت آبادان 0 - 1 گسترش فولاد گسترش فولاد تبریز


هفته دهم

سه شنبه 25 مهر 1396

نفت تهران نفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستاناستقلال خوزستان

پنجشنبه 27 مهر 1396

گسترش فولاد تبریزگسترش فولاد 0 - 0 سپاهان سپاهان اصفهان

پیکانپیکان 2 - 1 تراکتورسازیتراکتورسازی

سیاه جامگان مشهد سیاه جامگان 0 - 1 صنعت نفت آبادان نفت آبادان

سپیدرود سپیدرود 2 - 1 پدیدهپدیده مشهد

فولاد خوزستان فولاد 1 - 1 سایپا سایپا تهران

جمعه 28 مهر 1396

ذوب آهن اصفهان ذوب آهن  0 - 3 پارس جنوبی جم پارس جنوبی

پنجشنبه 4 آبان 1396

پرسپولیسپرسپولیس 1 - 0 استقلالاستقلال تهران


هفته نهم

پنجشنبه 20 مهر 1396
پیکان پیکان 1 - 0 گسترش فولاد گسترش فولاد تبریز
استقلال خوزستان استقلال خوزستان 1 - 3 پرسپولیسپرسپولیس

جمعه 21 مهر 1396

سپاهان اصفهان سپاهان 2 - 0 سیاه جامگان سیاه جامگان مشهد

تراکتورسازیتراکتورسازی 1 - 1 پارس جنوبی جم پارس جنوبی

پدیده مشهد پدیده 2 - 2 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان

سایپا تهرانسایپا 1 - 1 سپیدرودسپیدرود

استقلال تهران استقلال 0 - 0 فولاد فولاد خوزستان

نفت آبادانصنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهراننفت تهران


هفته هشتم

سه شنبه 4 مهر 1396

سپیدرود سپیدرود 1 - 2 استقلالاستقلال تهران

ذوب آهن اصفهان ذوب آهن 1 - 1 سایپا سایپا تهران

فولاد خوزستان فولاد 1 - 1 استقلال خوزستاناستقلال خوزستان

نفت تهران نفت تهران 1 - 0 سپاهان سپاهان اصفهان

پنجشنبه 6 مهر 1396

گسترش فولاد تبریزگسترش فولاد 1 - 2 تراکتورسازیتراکتورسازی

سیاه جامگان مشهد سیاه جامگان 0 - 2 پیکانپیکان

پارس جنوبی پارس جنوبی جم 1 - 1 پدیدهپدیده مشهد

دوشنبه 20 آذر 1396

پرسپولیسپرسپولیس 2 - 0 صنعت نفت آبادان نفت آبادان


هفته هفتم

چهارشنبه 29 شهریور 1396
استقلال تهران استقلال 1 - 1 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان

پنجشنبه 30 شهریور 1396

سیاه جامگان مشهد سیاه جامگان 0 - 1 گسترش فولاد گسترش فولاد تبریز

استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 0 - 0 سپیدرودسپیدرود

سپاهان اصفهان سپاهان 2 - 2 پرسپولیسپرسپولیس

جمعه 31 شهریور 1396

تراکتورسازیتراکتورسازی 1 - 2 پدیدهپدیده مشهد

پیکانپیکان 3 - 1 نفت تهراننفت تهران

سایپا تهرانسایپا 1 - 1 پارس جنوبی جم پارس جنوبی

نفت آبادانصنعت نفت آبادان 0 - 1 فولاد فولاد خوزستان


هفته ششم

پنجشبه 23 شهریور 1396

سپیدرود سپیدرود 2 - 0 صنعت نفت آبادان نفت آبادان

نفت تهران نفت تهران 0 - 0 گسترش فولادگسترش فولاد تبریز

فولاد خوزستان فولاد 2 - 0 سپاهان سپاهان اصفهان

جمعه 24 شهریور 1396

پدیده مشهدپدیده 3 - 0 سایپا سایپا تهران

تراکتورسازیتراکتورسازی 1 - 1 سیاه جامگان سیاه جامگان مشهد

ذوب آهن اصفهان ذوب آهن 6 - 0 استقلال خوزستاناستقلال خوزستان

پارس جنوبی پارس جنوبی جم 2 - 0 استقلالاستقلال تهران

یکشبه 26 شهریور 1396

پرسپولیسپرسپولیس 0 - 1 پیکانپیکان


هفته پنجم

سه شنبه 31 مرداد 1396

استقلال تهراناستقلال 2 - 0 پدیدهپدیده مشهد

سپاهان اصفهان سپاهان 0 - 0 سپیدرودسپیدرود

سایپا تهرانسایپا 0 - 2 تراکتورسازیتراکتورسازی

نفت آبادانصنعت نفت آبادان 2 - 2 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان

پنجشنبه 2 شهریور 1396

سیاه جامگان مشهد سیاه جامگان 1 - 1 نفت تهراننفت تهران

پیکانپیکان 1 - 0 فولاد فولاد خوزستان

استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 0 - 1 پارس جنوبی جم پارس جنوبی

پنجشنبه 16 شهریور 1396

گسترش فولاد تبریزگسترش فولاد 0 - 3 پرسپولیسپرسپولیس


هفته چهارم

چهارشنبه 25 مرداد 1396

پرسپولیسپرسپولیس 1-1 سیاه جامگان سیاه جامگان مشهد

پنجشنبه 26 مرداد 1396

تراکتورسازیتراکتورسازی 2 - 1 نفت تهراننفت تهران

ذوب آهن اصفهان ذوب آهن 0 - 2 سپاهان سپاهان اصفهان

پارس جنوبی پارس جنوبی جم 2 - 1 صنعت نفت آبادان نفت آبادان

سایپا تهران سایپا 1 - 0 استقلال استقلال تهران

جمعه 27 مرداد 1396

پدیده مشهد پدیده 2 - 2 استقلال خوزستان استقلال خوزستان

فولاد خوزستان فولاد 2 - 1 گسترش فولاد گسترش فولاد تبریز

سپیدرود سپیدرود 1 - 0 پیکان پیکان


هفته سوم

پنجشنبه 19 مرداد 1396
گسترش فولاد تبریزگسترش فولاد 1 - 0 سپیدرود سپیدرود

استقلال خوزستان استقلال خوزستان 1 - 2 سایپا سایپا تهران

نفت تهران نفت تهران 0 - 3 پرسپولیسپرسپولیس

جمعه 20 مرداد 1396

سیاه جامگان مشهد سیاه جامگان 1 - 2 فولاد فولاد خوزستان

سپاهان اصفهان سپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم پارس جنوبی

پیکانپیکان 0 - 0 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان

استقلال تهران استقلال 1 - 0 تراکتورسازیتراکتورسازی

نفت آبادانصنعت نفت آبادان 2 - 0 پدیدهپدیده مشهد


هفته دوم

پنجشنبه 12 مرداد 1396

تراکتورسازیتراکتورسازی 1 - 2 پرسپولیسپرسپولیس

سایپا تهرانسایپا 3 - 2 صنعت نفت آبادان نفت آبادان

فولاد خوزستان فولاد 1 - 1 نفت تهران نفت تهران

سپیدرود سپیدرود 1 - 2 سیاه جامگان سیاه جامگان مشهد

جمعه 13 مرداد 1396

پدیده مشهد پدیده 4 - 0 سپاهان سپاهان اصفهان

ذوب آهن اصفهان ذوب آهن  3 - 0 گسترش فولاد گسترش فولاد تبریز

استقلال تهران استقلال 0 - 0 استقلال خوزستاناستقلال خوزستان

پارس جنوبی پارس جنوبی جم 3 - 2 پیکانپیکان


هفته اول

پنجشنبه 5 مرداد 1396

سیاه جامگان مشهد سیاه جامگان 2 - 2 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان

استقلال خوزستان استقلال خوزستان 1 - 0 تراکتورسازیتراکتورسازی

نفت تهران نفت تهران 2 - 1 سپیدرود سپیدرود

پرسپولیسپرسپولیس 2 - 0 فولاد فولاد خوزستان

جمعه 6 مرداد 1396

گسترش فولاد تبریزگسترش فولاد 1 - 4 پارس جنوبی جم پارس جنوبی

سپاهان اصفهان سپاهان 1 - 1 سایپا سایپا تهران

پیکانپیکان 1 - 1 پدیدهپدیده مشهد

نفت آبادانصنعت نفت آبادان 1 - 0 استقلالاستقلال تهران